„Ateik”

INFORMACIJA APIE “ATEIK” Ateik logotipas melsvas (1)

Lietuvoje 2008 m. balandžio 22 dieną plačiajai visuomenei atvėrė duris Viešoji įstaiga Socioedukacijos ir kultūros centras „Ateik”. Tai pirma tokio pobūdžio įstaiga Lietuvoje. Pagrindinis VšĮ SKC „Ateik” tikslas – Stiprinti Lietuvos valstybę, gerinant žmonių, gyvenančių Lietuvoje gyvenimo kokybę ir prisidėti prie pozityvaus Lietuvos įvaizdžio formavimo, reprezentuojant ją pasaulyje. Veiklos sritis. Įstaiga plėtoja žmonių su negalia tarpusavio pagalbą ir santykius su visuomene, prisideda užtikrinant neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje, savarankiškai vykdo LR žmonių su negalia socialinę, medicininę reabilitaciją, kultūros ir švietimo veiklą, teikia socialines bei kitas, reikalingas paslaugas LR gyvenantiems negalios asmenims, o esant materialinėms, finansinėms galimybėms,- ir kitiems socialinių paslaugų pageidaujantiems, socialiai remtiniems LR gyventojams: neįgaliesiems, dėl rimtų priežasčių sunkioje materialinėje padėtyje esantiems bei kitokių sudėtingų problemų turintiems žmonėms. Prisideda įgyvendinant jaunimo politiką, organizuoja neformalų švietimą (sveikiesiems bei neįgaliesiems) pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgyjimo programas. Taip pat vykdo profesionalaus scenos meno veiklą. Užsiima leidybine veikla. Problemos, kurias padėtų išspęsti projektai: Lietuvoje iki šiol dėl objektyvių (nepritaikyta aplinka, neadekvatus visuomenės požiūris į negalią) bei subjektyvių (žemas neįgaliųjų savęs vertinimas, išgyvenama dvasinė krizė, tapus neįgaliu) priežasčių neįgaliųjų menas daugiausia apsiribojo tik mėgėjų menu ir jei kitose meno srityse dar buvo kiek dirbama profesionalumo linkme, tai teatro menas išskirtinai neįgaliųjų mene buvo tik mėgėjiškas. Šių projektų metu bus plėtojamas profesionalus teatro menas Lietuvoje, vystant neįgaliųjų teatro „Naujasis teatras” veiklą, rodant visuomenei profesionaliai pastatytus spektaklius, dalijantis patirtimi su užsienio šalių teatrais. Tokio teatro darbai paskatins kitas neįgaliųjų organizacijas taip pat teatro mene siekti profesionalumo, puoselėjant kultūrines vertybes. Vis populiarėjant Lietuvoje „pop” kultūrai, visuomenei neretai dažnai pateikiami menkaverčiai meniniu požiūriu kūriniai, kurie neskatina asmenybės brandos, kultūrinių vertybių puoselėjimo, savęs, kaip Lietuvos sąmoningo, atsakingo piliečio suvokimo. Prujektuose skatinant įvairių socialinių grupių sąveiką kultūrinėje veikloje, pateikiant visuomenei kokybiškus meniniu požiūriu kūrinius, susidarys palankios sąlygos per menines priemones paveikti žmogų, įtakoti jo vertybes, ypač jauno žmogaus savimonę, jo kultūrines vertybes. Tarptautiniai kultūriniai teatrų mainai bus naudingi Lietuvos menininkams dalijantis patirtimi, praplečiant akiratį. Prisidės vystant šalies kultūrą bei reprezentuojant Lietuvos kultūrą užsienyje. VšĮ Socioedukacijos ir kultūros centras „Ateik“, siekdami kelti neįgaliųjų kultūros, meno srityje profesonalumą, įkūrė neįgaliųjų teatrą „Naujasis teatras“. Tai galimybė gabiems neįgaliesiems realizuoti save, plėtoti savo dvasines vertybes, per meną ugdyti visuomenės bendražmogiškąsias vertybes bei skatinti jaunimą, paauglius kreipti pasaulėvoką pozityvesne linkme, toleranciją kitiems. 2009 m. įstaiga vykdė projektą “Neįgaliųjų teatras “Naujasis teatras” – Lietuvos ir pasaulio kultūrų kontekste”. Projekto tikslas – skatinti profesionalaus teatro meno ir kūrybos plėtrą, kuriant šiuolaikinę intelektualią aplinką, formuoti visuomenės kultūrines, bendražmogiškąsias vertybes.

2012 m. įstaiga įgyvendino projektą “Renginių ciklas „Dury`s””. Projekto tikslas – Originalios cirko programos sukūrimas. Spektaklyje „Dury`s” žiūrovai pamatė tai, kas pasaulyje seniai žinoma, bet išlikę tik cirke – klounus, nebūtinai juokingus, bet ir liūdnus. 2016 m. antrą pusmetį įstaiga kartu su partneriu Neįgaliųjų Naujuoju teatru vykdo teatrinio meno ugdymo ir vaidybos mokymus suaugusiems neįgaliesiems. Programos vadovė Svetlana Šulc, programos koordinatorė Monika Nemanytė. Užsiėmimai (teorija ir praktika): vaidyba (21 kartą po 2 kontaktines valandas, iš viso 42 val.), scenos kalba (22 kartus, po 2 val. 30 min., iš viso 55 val.), scenos judesys, šokis (21 kartą, po 2 val. 30 min., iš viso 52 val. 30 min.), vokalas (21 kartą, po 2 val., iš viso 42 val.), sceninis grimas (22 kartus, po 2 val., iš viso 44 val.). Programos tikslinė (-ės) dalyvių grupės (-ės) – gabūs teatro menui neįgalieji, turintys įvairią negalią (regos: silpnaregystė, visiškas aklumas; klausos; fizinė; judėjimo; psichikos, kompleksinė). Jų darbingumo lygis nuo 10 iki 55 proc. Dalyvių amžius: nuo 18 iki 70 metų. Taip pat negalios neturintis gabus jaunimas. Programos dalyvių skaičius – 27. Lietuvoje nėra studijų programos, rengiančios neįgaliuosius, kurie norėtų tapti aktoriais. Neįgalieji jau gali įsidarbinti, bet aktorinio meistriškumo srityje neturi kompetencijos, kvalifikacijos, žinių ir įgūdžių. Ši programa bus įgyvendinama organizuojant mokymus aktorių kvalifikacijai tobulinti ir papildomoms kompetencijoms įgyti, skirtus integruotai grupei (neįgaliesiems ir sveikiesiems). Šios programos tikslas – mažinti socialinę atskirtį, sudarant sąlygas gabiems teatro menui neįgaliesiems ugdyti ir tobulinti žinias bei gebėjimus, reikalingus profesinei veiklai; Ugdyti asmens bendrąją kultūrą. Programos partneris Neįgaliųjų Naujasis teatras 2014 m. atliko galimybių studiją-tyrimą: „Neįgaliųjų socializacijos galimybės: Naujojo teatro atvejo analizė“ ir pateikė rekomendacijas bei išvadas, tad projekte atliks konsultavimo, stebėsenos bei priežiūros funkcijas, taip pat neatlygintinai suteiks transporto priemonę neįgaliųjų studentų (regėjimo, fizinė negalia) vežiojimui į užsiėmimus ir namo, iš dalies apmokės kurą, teatro lėšomis bus apmokėtas atlyginimas vairuotojui. Programos administravimui suteiks biuro patalpas su įranga bei apmokės telefono ir interneto ryšį. [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ySkPma6NvBU[/youtube]

Programos pabaigoje bus viešas baigiamasis darbas, įteikiant vaidybos pažymėjimą. Dalyvius asmeniškai vertins su jais dirbantys dėstytojai (individualus vertinimas, meninko dienoraštis, refleksija). Mokymai nepertraukiamai bus tęsiami ir toliau. Projektą remia Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

KONTAKTAI

Viešoji įstaiga Socioedukacijos ir kultūros centras „Ateik“
Registracijos adresas: Skroblų g. 29-62, LT-03140 Vilnius
Buveinės adresas: A. Jakšto g. 9-131a, LT-01105 Vilnius (korespondencijai pašto dėžutės nėra.)

Laikinai einantis prezidento pareigas: Egidijus Zemleckas

Prezidentė Božena Burokienė
Tel. +37067610959
El. p. bozenoss@gmail.com

 

Comments are closed.